სისტემაში შესვლა შეგიძლიათ აქედან. ექაუნთის შესაქმნელად გაიარეთ უფასო რეგისტრაცია.

Oracle კომპანია

3 თვის წინ მომსახურება თბილისი   160 ნახვა

-- ლ

  • img
ადგილმდებარეობა: თბილისი
ფასი: -- ლ

კურსიმოიცავსთეორიულდალაბორატორიულმეცადინეობებს, რომლისგანმავლობაშიაუცილებელიამსმენელმაშეასრულოსლაბორატორიულიდასაშინაოდავალებები. კურსიგრძელდებასამითვედალექციებისხანგრძლივობაგანსაზღვრულიაკვირაში 3 საათი, 1 ლექცია 1,5 საათი, ჯამში 36 საათი
Writing Basic SQL SELECT Statements

Basic SELECT Statement 
Selecting All Columns 
Selecting Specific Columns 
Writing SQL Statements 
Column Heading Defaults 
Arithmetic Expressions 
Using Arithmetic Operators 
Operator Precedence 
Using Parentheses 
Defining a Null Value 
Null Values in Arithmetic Expressions 
Defining a Column Alias 
Using Column Aliases 
Concatenation Operator 
Using the Concatenation Operator 
Literal Character Strings 
Using Literal Character Strings 
Duplicate Rows 
Eliminating Duplicate Rows 

Restricting and Sorting Data

Limiting Rows Using a Selection 
Limiting the Rows Selected 
Using the WHERE Clause 
Character Strings and Dates 
Comparison Conditions 
Using Comparison Conditions 
Other Comparison Conditions 
Using the BETWEEN Condition 
Using the IN Condition 
Using the LIKE Condition 
Using the NULL Conditions 
Logical Conditions 
Using the AND Operator 

Writing Basic SQL SELECT Statements

Basic SELECT Statement 
Selecting All Columns 
Selecting Specific Columns 
Writing SQL Statements 
Column Heading Defaults 
Arithmetic Expressions 
Using Arithmetic Operators 
Operator Precedence 
Using Parentheses 
Defining a Null Value 
Null Values in Arithmetic Expressions 
Defining a Column Alias 
Using Column Aliases 
Concatenation Operator 
Using the Concatenation Operator 
Literal Character Strings 
Using Literal Character Strings 
Duplicate Rows 
Eliminating Duplicate Rows 
Restricting and Sorting Data

Limiting Rows Using a Selection 
Limiting the Rows Selected 
Using the WHERE Clause 
Character Strings and Dates 
Comparison Conditions 
Using Comparison Conditions 
Other Comparison Conditions 
Using the BETWEEN Condition 
Using the IN Condition 
Using the LIKE Condition 
Using the NULL Conditions 
Logical Conditions 
Using the AND Operator 
Using the OR Operator 
Using the NOT Operator 
Rules of Precedence 
ORDER BY Clause 
Sorting in Descending Order 
Sorting by Column Alias 
Sorting by Multiple Columns 
Single-Row Functions

SQL Function 
Two Types of SQL Functions 
Single-Row Functions 
Single-Row Functions 
Character Functions 
Character Functions 
Case Manipulation Functions 
Using Case Manipulation Functions 
Character-Manipulation Functions 
Using the Character-Manipulation Functions 
Number Functions 
Using the ROUND Function 
Using the TRUNC Function 
Using the MOD Function 
Working with Dates 
Arithmetic with Dates 
Using Arithmetic Operators with Dates 
Date Functions 
Using Date Functions 
Practice 3, Part One: 
Conversion Functions 
Implicit Data Type Conversion 
Explicit Data Type Conversion 
Using the TO_CHAR Function with Dates 
Elements of the Date Format Model 
Using the TO_CHAR Function with Dates 
Using the TO_CHAR Function with Numbers 
Using the TO_NUMBER and TO_DATE Functions 
RR Date Format 
Example of RR Date Format 
Nesting Functions 
General Functions 
NVL Function 
Using the NVL Function 
Using the NVL2 Function 
Using the NULLIF Function 
Using the COALESCE Function 
Conditional Expressions 
The CASE Expression 
Using the CASE Expression 
The DECODE Function 
Using the DECODE Function 

პრაქტიკულიმეცადინეობა.


(995) 593 555 025
(995) 555 870 880
ვებ-გვერდი:ctaedu.ge
facebook:Computer Technologies Academy
ctaedu.ge@gmail.com 
აღმაშენებლის 172